Home » NET-kreft kurs

Category Archives: NET-kreft kurs

Montebello i sommersol

Montebellosenteret og Mesnali viste seg fra sin beste side da de tok i mot kursdeltakere til NET-kreft kurs i månedsskifte juni, juli. Endelig var sommeren kommet til Mesnali og kurs deltakerne hadde en flott uke på senteret.

NET-kreft på Montebello

Montebello 1

Montebello er er et senter for kreftpasienter og deres pårørende, og har en rekke aktuelle kurs. Montebellosenteret er godt kjent av mange av våre medlemmer i CarciNor. Hoved formålet med et kurs på Montebello er hjelp til livsmestring i en vanskelig situasjon.

(more…)

Lærings-og mestringskurs for personer med NET

LMS inviterer til NET kurs 13 og 14. mars 2014.

Senter for nevroendokrine svulster ved Oslo universitetssykehus, rikshospitalet, har etablert et nytt kurstilbud til pasienter med NET og deres pårørende.

LMS kurs

Bakgrunnen er de positive erfaringer fra NET kurs på Montebello-senteret og Trude E. Hauglands forskning på gruppebasert oppfølging av personer med NET – som viser at dette kan gi den enkelte bedre mestring av livs- situasjonen. I tillegg er det slik at vi i Norge er i en særstilling når det gjelder å ha fokus på opplæring av pasienter og pårørende. Lov om spesialisthelse- tjenesten fra 2001 presiserer at syke- husenes fire viktigste oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helse- personell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Dette er også nedfelt i Pasientrettighetsloven fra 2001 hvor pasienter har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen, og at medvirkningens form skal tilpas- ses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. For å innfri disse lovene er det per i dag etablert ca. 70 Lærings- og mestringssenter (LMS) i Norge, primært i spesialisthelsetjenesten.

LMS har som hovedoppgave å være en tilgjengelig møteplass for pasienter og helsepersonell, være et informasjons- senter, ha fokus på helsepedagogikk og tilby pasienter- og pårørende gruppe- basert opplæring. Det ble derfor besluttet at det nye NET kurstilbudet skulle baseres på verdigrunnlaget og rammene til LMS.

(more…)