Vurdering av PRRT for behandling av nevroendokrin kreft (NET)

PRRT – til Norge nå!

Peptid Reseptor Radionuklid Terapi (PRRT), også kjent som Lutetium177-DOTATATE, benyttes for å behandle undergrupper av pasienter med nevroendokrin kreft. Det er mange av CarciNors medlemmer som har nært kjennskap til behandlingen. Siden 2002 er norske pasienter (ca. 50 per år) blitt sendt til Sverige eller Danmark fordi behandlingen ikke finnes i Norge. Fagmiljøet i Norge har jobbet lenge med å få behandlingen til Norge.

Helse Sør-Øst har imidlertid besluttet at en fullstendig metodevurdering må gjøres av kunnskapssenteret – da tilbudet ikke finnes i Norge i dag. Denne prosessen er ventet å ta 2 til 3 år.

Dagens Medisin hadde et omfattende innlegg om PRRT.

 

 

PRRT er en anerkjent behandlingsform som har vært benyttet lenge i de fleste Europeiske land. I Sverige tilbys behandlingen ved tre sykehus og nå også ved tre sykehus i Danmark.

.

PRRT er en anerkjent behandlingsform

Det er en rekke studier som viser til gode resultater av behandlingen.  Ved Rigshospitalet i København viser de til at PRRT har en stabiliserende effekt hos ca. 85% av pasientene. Ved 60% av pasientene vil kreftsvulstene stabiliseres og ikke vokse ytterligere, og hos 25% forventes det at størrelsen på svulstene halveres. Symptomer som skyldes svulstenes utskillelse av hormon, kan forsvinne eller minskes hos 70-90% av pasientene. Forventet varighet av behandlingen er 3 år, noe som er ganske unikt ved sammenligning med annen type kreftbehandling.

.

Oslo Universitetssykehus (OUS) har foreslått å etablere PRRT som behandlingstilbud for aktuelle pasienter med NET-kreft i Helse Sør-Øst. Det er gjort beregninger som viser at gjeldende praksis med utenlandsbehandling, koster mye mer enn om behandlingen utføres ved et norsk sykehus. Prisen i dag er oppgitt til ca. 460.000 kroner per pasient for å gjennomføre behandlingen i Sverige.

Ved å behandle disse i Norge vil Helse Sør-Øst alene kunne spare ca. 4,2 millioner kroner årlig. I tillegg spares pasientene for den belastningen det medfører å få denne behandlingen i utlandet.

 

I et brev rettet til Helse- og omsorgsdepartementet ved Helseminister Bent Høie, ber CarciNor om at departementet tar selvstendig stilling til problemstillingen.

.

Pasientens ståsted

Fra vår side er det åpenbart at dette er en behandling flere norske pasienter må få tilgang til. Fagmiljøet har arbeidet i mange år for å få denne behandlingen til Norge og vi føler på en viss oppgitthet av at det nå skal være nødvendig med enda flere runder. Det synes unødvendig, og veldig kostbart å måtte bruke en fullstendig metodevurdering på en behandling som er så godt dokumentert, og som er i bruk i alle andre land vi vanligvis sammenligner oss med.

Vi forstår at vi trenger gode og enhetlige systemer for innføring av nye metoder. I forhold til PRRT mener vi at dette er et særtilfelle. Effekten av PRRT behandling er godt dokumentert og det er dokumentert at dette blir billigere å gjøre i Norge. Dette er en behandling mange norske pasienter har hatt god nytte av, og som har gitt mange ekstra leveår.

Vi håper at vi kan ha en direkte tilnærming til PRRT, uten utsettelser, slik at flere norske pasienter kan få benytte seg av PRRT, med flere gode leveår med bedre livskvalitet.

Les brevet til Helse- og omsorgsdepartementet her …https://carcinor.files.wordpress.com/2017/06/brev-helsedep-vedrc3b8rende-vurdering-av-peptid-reseptor-radionuklid-terapi-prrt.pdf

 

 

Tekst: Tore Åsbu

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s