Lærings-og mestringskurs for personer med NET

LMS inviterer til NET kurs 13 og 14. mars 2014.

Senter for nevroendokrine svulster ved Oslo universitetssykehus, rikshospitalet, har etablert et nytt kurstilbud til pasienter med NET og deres pårørende.

LMS kurs

Bakgrunnen er de positive erfaringer fra NET kurs på Montebello-senteret og Trude E. Hauglands forskning på gruppebasert oppfølging av personer med NET – som viser at dette kan gi den enkelte bedre mestring av livs- situasjonen. I tillegg er det slik at vi i Norge er i en særstilling når det gjelder å ha fokus på opplæring av pasienter og pårørende. Lov om spesialisthelse- tjenesten fra 2001 presiserer at syke- husenes fire viktigste oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helse- personell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Dette er også nedfelt i Pasientrettighetsloven fra 2001 hvor pasienter har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen, og at medvirkningens form skal tilpas- ses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. For å innfri disse lovene er det per i dag etablert ca. 70 Lærings- og mestringssenter (LMS) i Norge, primært i spesialisthelsetjenesten.

LMS har som hovedoppgave å være en tilgjengelig møteplass for pasienter og helsepersonell, være et informasjons- senter, ha fokus på helsepedagogikk og tilby pasienter- og pårørende gruppe- basert opplæring. Det ble derfor besluttet at det nye NET kurstilbudet skulle baseres på verdigrunnlaget og rammene til LMS.

Viktige prinsipper som ble lagt til grunn for kurset

var at foreleserne skulle sette av like langt tid til spørsmål fra kursdeltagerne som til selve presentasjonen og at det skulle være rikelig tid for kursdeltagerne å snakke sammen, både i formelle gruppesamtaler og i pauser. Dette ut i fra en forståelse av at man lærer mest og best av andre som er i tilsvarende situasjon og ikke fra helsepersonell. Det faglige program- met ble valgt ut fra erfaringer fra andre LMS kurs og Montebello-kurs. Gruppelederne fikk i tillegg innføring av Trude E. Haugland i forhold til vei- ledningsteknikker som kan bidra til å styrke den enkeltes mestringsstrategier.

Det første kurset

12 pasienter meldte seg på til det første kurset – som gikk over 5 kursdager på Varde- senteret ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, våren og høsten 2013. Temaer som ble presentert i plenum var fatigue, psykiske reaksjoner og mestring av kronisk sykdom, kost og ernæring, utredning og behandling av NET, samt et oppsummeringskurs.
I tillegg var det gruppesamtaler med erfarne NET sykepleiere på hver kurs- dag. Kurset ble avsluttet med en hyggelig middag på Vardesenteret hvor alle involverte var invitert. Takk til CarciNor som sponset middagen.

Kurset er evaluert ved at deltagerne fylte ut spørreskjemaer om deres opp- levelse av livskvalitet før og etter kurset. Svar på dette foreligger ikke foreløpig. Men, LMS evalueringen viser at delta- gerne er svært fornøyde med innholdet og gjennomføringen av kurset, i tillegg til opplevelse av et godt samhold.

Vi tror at NET kurs i regi av LMS er 
et nyttig supplement til Montebello – kursene.

Og, hvis det viser seg at del- tagerne opplever kurset som verdifullt og meningsfullt, hvor de har gevinster i forhold til bedre mestring og økt livs- kvalitet – ønsker vi å anbefale at de andre helseregionene etablerer et tilsvarende tilbud, slik at alle pasienter med NET og deres nærstående får et likeverdig tilbud, uansett hvor i Norge man bor.

LMS inviterer til NET kurs 13 og 14. mars 2014.
Mestringskurs for deg som har NET-kreft (nevroendokrin kreft) og dine pårørende på Vardesenteret på Radiumhospitalet. Les mer om kurset her ……..

Tekst: Kjerstin Mordal, Foto: Birger Solvang
Artikkelen sto første gang i NETverket 4-2013
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s