Pakkeforløp ved nevroendokrine svulster

Formålet med pakkeforløp for kreft er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig (ikke-medisinsk begrunnet) forsinkelse i forbindelse utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløpet for NET-kreft pasienter

Gjennom pakkeforløpene for kreft skal en oppnå god kvalitet på behandlingsresultater og livskvalitet for pasientene, uavhengig av pasientens bosted og bakgrunn.

pakkeforløp1

 

Generelt om pakkeforløp på kreftområdet

Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell og ledere/administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten.

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp, som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, med ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Pakkeforløp består av faser med hver sin forløpstid. Fasene (henvisning, utredning og behandling) har ulike forløpstider og blir tilslutt samlet i en samlet forløpstid. Tidene tar ikke hensyn til eksisterende kapasitets- og ressursbegrensninger. De regionale helse- foretakene er ansvarlig for å planlegge slik at tiden fra begrunnet mistanke om kreft til start av behandling blir uten unødig ventetid. Det er den samlede forløpstid som de enkelte regioner skal ha som målsetning å overholde.

Et pakkeforløp er multidisiplinært/tverrfaglig organisert og involverer primærhelsetjenesten og alle avdelinger/enheter på sykehus som hver for seg eller sammen ivaretar deler av pasientforløpet.

 

Pakkeforløp ved nevroendokrine svulster

I pakkeforløpet henvises pasienten fra fastlege, spesialistpraksis eller sykehusavdeling til den avdeling i den enkelte helseregion som har ansvaret for nevroendokrine svulster.

Pasienten vil til enhver tid i hele pakkeforløpet være knyttet til en koordinatorfunksjon. På sykehus som har ansvar for nevroendokrine svulster vil det typisk være forløpskoordineringsfunksjon knyttet til kirurgisk, medisinsk eller onkologisk avdeling. Beslutninger om utredning, behandling og oppfølging foretas på et tverrfaglig møte. Tverrfaglige team som evaluerer pasienter med nevroendokrine svulster bør ha representanter fra spesialiteter innen kirurgi, medisin og/eller onkologi, samt radiologi. Det tverrfaglige møtet bør avholdes ukentlig.

Inngang til pakkeforløp for nevroendokrine svulster

Fastlege, privatpraktiserende spesialist eller annen sykehusavdeling henviser pasienten til pakkeforløpet hvis det er påvist nevroendokrin svulst i et annet pakkeforløp eller ved en radiologisk undersøkelse, samt ved betydelig mistanke om nevroendokrin svulst basert på symptomer og laboratoriefunn.

Det tverrfaglige møtet beslutter hvilke 2 tempoplaner for videre oppfølging som skal følges basert på om det er holdepunkter for 1. Høyt/middels differensiert nevroendokrin tumor (lang- somvoksende eller middels langsom- voksende) eller 2. Lavt differensiert nevroendokrint carcinom (hurtig- voksende). Tempoplan 1 har en mye lengre forløpstid enn tempoplan 2 grunnet svulstenes store ulikheter i aggressivitet.

Utredning

Primærutredningen foregår i utgangs- punktet ved lokalsykehuset. Ved begrunnet mistanke om nevroendokrin svulst har utredningsprogrammet som mål å avklare korrekt diagnose, utbredelse av kreftsykdom, samt om kreftsykdommen er operabel.

Samtale med pasienten om resultatene av utredningen foretas ved avdelingen som har ansvaret for utredningen. Etter henvisning til det senteret som har ansvaret for nevroendokrine svulster er dette senteret ansvarlig for evt. videre utredning. Tilleggsundersøkelser kan gjøres på lokalsykehus eller ved det regionale senteret for nevroendokrine svulster.

Behandling

Det avholdes samtale med pasienten om behandlingsmuligheter når svar foreligger på alle gjennomførte undersøkelser og disse er vurdert på tverrfaglig møte.

Hvor svulsten utgår fra, utbredelse av sykdommen, hvor aggressiv sykdom- men er, symptomer sammen med pasientens funksjonsnivå og andre tilleggssykdommer danner grunnlaget for behandlingsvalget.

 

Oppfølging/kontroller/ etterbehandling

Senteret som har ansvaret for nevroendokrine svulster er ansvarlig for å skissere et kontrollopplegg i henhold til gjeldende retningslinjer. Det avklares kontrollhyppighet, undersøkelser som skal utføres ved kontrollene og hvilke instans som skal ha ansvaret for kontrollene.

pakkeforløp2

Tekst: Kjerstin Skrede Mordal, Koordinator/Sykepleier, OUS

Artikkelen sto første gang i NETverket 2-2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s