CarciNor med i studieforbundet Funkis.

Opplæring er en viktig del av CarciNors aktivitet.

Opplæring og kompetanseheving for pasienter og pårørende er en viktig del av CarciNors virksomhet, dette kommer også klart frem i våre vedtekter. Slik har CarciNor allerede en opplæringsvirksomhet både i vårt likepersonsarbeide og i aktiviteten vi har både i lokallag og hovedforening. Et godt eksempel er landskonferansen hvor vi legger til rette for opplæring gjennom dyktige foredragsholdere både innen NET-kreft og andre aktuelle emner.

Print

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Funkis skal styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes og kronisk sykes organisasjoner og fremme kunnskap om funksjonshemming, kronisk sykdom, helse og velferd

Gjennom Funkis vil CarciNor kunne organisere og målrette  vårt arbeid for læring og mestring på en bedre måte.


Funkis legger til rette for kursvirksomhet i sine medlemsorganisasjoner og støtter både med opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd. Det er den enkelte medlemsorganisasjon som planlegger og gjennomfører kursvirksomheten. Slik at det aller meste av opplæringen Funkis støtter er organisert og gjennomført av tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene.

Funkis’ mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv og mestre utfordringer som kronisk sykdom og funksjonshemninger kan føre til. Forbundet skal også bidra til deltakelse og aktivitet i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.
Funkis er et av landets største studieforbund med 63 medlemsorganisasjoner og ca. 320.000 medlemmer. Det er en utstrakt kursvirksomhet Funkis støtter, og for 2012 utbetalte forbundet støtte til nærmere 107.000 kurstimer over hele landet.

Funkis stiller klare krav for å bli godkjent som medlem og vurderer medlemsorganisasjonene som søker. Ved å bli tatt opp som medlem i studieforbundet ser vi også en bekreftelse på at CarciNor er regnet for en forening som representerer sin pasientgruppe på en god måte.

CarciNor og lokallagene vil ha en rekke fordeler av medlemskap i Funkis.

Fagsamlinger, erfaringsutveksling, utvikling av ny pedagogikk som CarciNors medlemmer vil ha nytte av, kurslederopplæring og felles tilbud/kurs i regi av Funkis.

IMG_0871 (640x427)

Funkis og medlemsorganisasjonene har lagt til rette for en rekke studie og kursplaner som vi i CarciNor kan bruke. Vi vil også kunne utarbeide egne kurs i Funkis regi. Det er også utarbeidet en pedagogiske plattform som vil være et nyttig og viktig verktøy for foreningen.
Et godt eksempel på et verdifullt tema som er aktuelt for flere av kursene er tale -og kommunikasjon. Et kjent tema som vi har med på de aller fleste av CarciNors samlinger. Mange deltakere har opplevd hvor sterkt det er emosjonelt å lytte til innlegg som handler om eget sykdomsbilde, sorgprosesser, familierelasjoner. Selvfølgelig er slike opplysninger noe som tilhører kurset og ikke omgivelsene. Men nettopp dette at det berører så sterkt våre følelser, gjør at mange deltakere husker nettopp dette kurset eller denne øvelsen i lang tid.

Medlemskap i Funkis vil styrke CarciNor og våre tillitsvalgte i arbeidet for personer med NET-kreft og deres pårørende. Gjennom plattformen Funkis har for opplæring vil dette gi trygghet til kursledere og frivillige som gjør en viktig innsats med opplæring, noe som igjen gir større læringsutbytte for våre kursdeltakere.

Tekst: Tore Åsbu.
Foto: Tove Eriksen Funkis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s