Samarbeid for kreftsaken

CarciNor er en av pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen. Vi er nå 13 pasient- og likepersonsorganisasjoner som har samarbeid med Kreftforeningen.

Samarbeid

CarciNor er en pasientforening som arbeider for pasienter og pårørende rammet av sjelden kreftsykdom, NET-kreft. I motsetning til de fleste pasientforeningene som i hovedsak er rettet inn mot de tradisjonelle diagnoseområdene som lunge, bryst, prostata osv. er NET-kreft definert ut fra en svulsttype, nevroendokrine tumorer (NET).

Selv om pasientforeningene arbeider for forskjellige diagnoseområder er det lett å finne felles trekk. Vi har mange utfordringer, erfaringer og opplevelser som er felles for alle kreftsyke. Tidlig diagnose, tilgang til rask behandling og muligheter for rehabilitering er eksempler på viktige fellessaker for alle som arbeider for kreftsaken.


 

Likepersonsarbeidet står sentralt

i alle pasientorganisasjonene, og det er kanskje her vi har lykkes best med samarbeid på tvers av pasientforeningene. Vardesenter og møteplasser for kreftrammede er viktige samarbeidsarenaer. Likepersonsutvalget, der alle pasientforeningene og Kreftforeningen er representert, har tatt opp en rekke saker for å bedre likepersonsarbeidet. Blant annet felles retningslinjer og rutiner, og ikke minst forventninger til likepersonene. For oss i pasientforeningene er det viktig å følge opp dette arbeidet i egne styrer og utvalg. Sammen med Kreftforeningen har pasientforeningene gjennom utvalget tatt likepersonsarbeidet mange steg fremover.

Jeg sitter selv i sentralt forum for brukermedvirkning og brenner for dette med brukermedvirkning. Vi kreftpasienter er dessverre storforbrukere av helsetjenester og har en inngående erfaring med helse Norge på godt og vondt. Brukerrepresentantene bidrar med sin erfaring på vegne av alle oss som er rammet av kreftsykdom uavhengig av diagnose. Det må være vesentlig at vi som har krefterfaring er til stede på sykehus, NAV, og i kommuner og bidrar med vår erfaring.

Vi i CarciNor ser det som vesentlig at både likepersonsarbeid og brukemedvirking er en del av agendaen i foreningen, og er forankret i foreningens arbeid og vedtekter

Krafttak mot kreft er et av årets viktigste samarbeidsprosjekter. Dette er Kreftforeningens store fellessatsing for å samle inn midler til forskning. Her har alle pasientforeningene et felles mål å arbeide mot, uansett diagnose. Flere og bedre forskningsprosjekter relatert til kreft er et viktig område for alle pasientforeningene.

Det er mange av pasientforeningenes medlemmer og lokallag som deltar i Krafttak mot kreft. Vi erfarer også at det er stor oppslutning om arrangementer og ønske om å bidra for aksjonen. Her er det muligheter for nye og spennende prosjekter, på tvers av foreninger og diagnoser.

Vi i pasientforeningene har mye felles, vi har mye å bidra med, og vi har mye å lære av hverandre. Gjennom flere og bedre samarbeidsarenaer kan vi utveksle erfaringer og bidra til å gjøre hverandre gode til beste for de som blir rammet av kreftsykdom.

Tore Åsbu
Styreleder i CarciNor

Artikkelen sto første gang i Kreftforeningens Informasjosskriv 2/14
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s