NET-kreft, diagnostisering med Gallium

NET-kreft, diagnostisering med PET og Gallium (68Ga DOTATOC)

I de siste årene er det kommet til flere nye verktøy for diagnostisering som er spesielt lovende og viktige for NET-kreftpasienter. Nukleærmedisinsk diagnostisering med PET og   68Ga DOTATOC  har potensiale til å gi en ny dimensjon til kreftbehandling av NET-kreftpasienter i Norge. Dette er et verktøy som vil føre til grunnleggende endringer i diagnostisering og behandling for disse pasientene.

PETOver 90 % av alle nevroendokrine tumorer kan påvises.


PET (Positron Emisjons Tomografi) er en unik diagnostiseringsmulighet for kreftpasienter. For saktevoksende svulster som NET-kreft er den derimot ikke så bra. Kontrastmiddelet (FDG) som brukes i dag klarer ikke å fange opp disse høyt differensierte svulstene. Derfor må man bruke et annet alternativ, 68Ga DOTATOC for å finne disse svulstene. Det er studier som viser at med disse kan over 90 % av alle nevroendokrine tumorer påvises, langt bedre enn dagens diagnostisering i Norge.

Dagens diagnostiseringsteknikk for NET-kreftpasienter i Norge er CT og oktreotid scintigrafi. Begge disse har begrensninger i forhold til å finne nevroendokrine svulster. For oktreotid scintigrafi er dette også en dyr diagnostisering som tar lang tid. Pasienten må gjerne være på sykehuset over flere dager, og vi har alle hørt om de dyre ligge dagene på sykehus.

Internasjonalt (også Sverige, Danmark) har man i løpet av de siste årene brukt PET/CT med 68Ga DOTATOC i økende grad i utredning og oppfølging av pasienter med nevroendokrine svulster. Dette har gitt tidligere sykdomsdiagnose og bedre sykdomskartlegging. Man kommer tidligere i gang med målrettet behand­ling og man får en bedre behandlingsoppfølging.

Diagnostisering i utlandet er et alternativ. 68Ga DOTATOC har en så overtruffen presisjon i forhold til diagnostisering av NET-kreft at man i noen tilfeller velger å sende pasienter til utlandet for å kunne få denne muligheten.

Trenger vi 68Ga DOTATOC diagnostisering.

Et sentralt spørsmål blir om vi trenger dette i Norge, eller er et tilbud om behandling i utlandet godt nok? Får virkelig alle NET-kreft pasienter som trenger det tilbud om dette alternativet.

CarciNor har et bredt kontaktnett med pasienter fra hele Norge, og vår erfaring er at det er grunn til å tro at det er et for lavt antall norske pasienter som får dette tilbudet, sett i forhold til pasienter i Sverige og Danmark. Vi ser også at det er klare ulikheter i forhold til hvilke sykehus som tilbyr denne muligheten i utlandet. CarciNors erfaring er også at legens kompetanse på NET-kreft er viktig for om pasientene får denne muligheten.

For pasienten viser det seg at det er en terskel for å ta avgjørelsen om å dra til utlandet for å få behandling. Noen kvier seg for språkproblemer (selv i Sverige og Danmark), andre for lang reise. For å få behandling i utlandet er det krav om en relativt god almenntilstand. Vi har tilfeller der det er pasienter som er for syke til å få dette tilbudet selv om de ville hatt god nytte av dette, og med gode muligheter for å bedre sykdommen. Dette er pasienter som kunne fått tilbud om behandling dersom vi hadde hatt dette i Norge.

I forhold til kreftbehandling blir det alltid trukket frem kostnader. 68Ga DOTATOC diagnostisering er i forhold til mange andre behandlinger vi hører om i media et rimelig alternativ. I forhold til å sende pasienter til utlandet vil det nok være mange av de samme kostnadene, man regner allikevel med en reduksjon i kostnad på 30-50% om vi hadde kunnet diagnostisert disse pasientene i Norge. 68Ga DOTATOC diagnostisering er ingen tung teknisk, eller medisinskfaglig krevende behandling. Ved Rikshospitalet har de søkt om å få denne muligheten i flere år og tilbakemeldingene til CarciNor er at dette er en behandling de kan starte opp med på relativt kort varsel.

 

En optimal behandling av NET-kreft.

Det er viktig og riktig at alle norske NET-kreftpasienter får tilbud om en optimal behandling og diagnostisering for sin kreftsykdom. For oss med sjelden kreftsykdom er det viktig at disse tilbudene blir opprettet i Norge.

Dette er modernediagnostisering av NET-kreft som internasjonale studier har bekreftet meget god resultater for. I forhold til alternativer som finnes i Norge er dette viktige nyvinninger som vi ikke kan la være å bruke. Vi ser også at resultatene fra studier viser overtruffent bedre resultater fra 68Ga enn annen diagnostisering som har vært fremme i media.

Disse alternativene i behandling og diagnostisering for NET-kreft er ikke noen nyhet i Norge. Dette er alternativer som har vært påvist og anbefalt av det medisinske fagmiljøet i lang tid. Vi som pasientforening synes det er meget beklagelig at vi i Norge ikke er kommet i gang med dette som vil være en styrking for behandling av NET-kreftpasienter.
Vi har all grunn til å hevde at når diagnostisk bildeundersøkelse med 68Ga DOTATOC er etablert i Norge vil det være rimelig, både økonomisk og faglig, å sende alle NET-kreftpasienter til PET-undersøkelse.

Tekst: Tore Åsbu
Foto: Shutterstock

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s