CarciNors undersøkelse – “Pasientforeningene på sosiale medier”

CarciNor har gjort en undersøkelse på pasientforeningene og sosiale medier. Pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen har en samlet medlemsmasse på nesten 40.000. Dette er et stort potensiale, men i hvilken grad bruker vi dette i forhold til sosiale medier?

 

 

CarciNor forsker på pasientforeningene og sosiale medier

Det er nå 13 pasient- og likepersonsorganisasjoner som har samarbeid med Kreftforeningen. Selv om pasientforeningene arbeider for forskjellige diagnoseområder er det lett å finne felles trekk. Vi har mange utfordringer, erfaringer og opplevelser som er felles for alle kreftsyke.

Pasientforeninger på sosiale medier - CarciNor desember 2015

Kreftsaken er blitt et stort område som samler mye interesse, og ikke minst forskjellige aktører som ønsker en del av denne oppmerksomheten. Flere av disse aktørene bruker sosiale medier meget aktivt og har dette som et satsningsområde. Dette reiser spørsmålet hvordan er egentlig status for pasientorganisasjoner tilsluttet Kreftforeningen? Hvordan bruker vi sosiale medier, har vi et ubenyttet potensiale her?

Sosiale medier er blitt en del av hverdagen. Facebook har mer enn 3 mill. brukere i Norge. Det er en forventning om at vi som pasientforeninger er tilstede her, både fra egne medlemmer og våre støttespillere. Ved kommunevalget nå sist blir sosiale medier trukket frem som viktige kanaler til å nå frem til velgerne. – ”Sosiale medier er avgjørende for om partier gjør suksess ved valg” sier Tarjei Skirbekk, tidligere Arbeiderparti-rådgiveren.

 

Medlemspotensiale

Pasientforeningene representerer ulike diagnoser med vidt forskjellig utbredelse og prevalens (hvor mange som lever med sykdommen). For å vurdere mulighetene på sosiale medier må man finne en felles plattform for å se på potensialet foreningene har.

I undersøkelsen ser vi på medlemspotensiale som et forholdstall basert på prevalens.

 

CarciNor og medlemspotensiale.
Brystkreftforeningen er den foreningen som uten sammenligning er mest suksessrik på verving og har 15.000 medlemmer, mer en dobbelt så mange som den nest største foreningen.

Ut i fra undersøkelsen finner vi at CarciNor har gjort et godt arbeid på medlemssiden, og relativt sett har nesten like mange medlemmer som Brystkreftforeningen.
Det er tre foreninger som skiller seg markert ut på antall medlemmer i forhold til medlemspotensiale. Brystkreftforeningen med 66%, Munn- og halskreftforeningen med 61%, og CarciNor med 60%.

Antall medlemmer i forhold til potensiale.

 

Sosiale medier

I undersøkelsen så vi på hvor mange følgere pasientforeningene har på de forskjellige plattformene i forhold til medlemmer. Barnekreftforeningen skiller seg klart ut med et stort antall følgere, faktisk like mange følgere som alle de andre foreningen til sammen.

CarciNor bemerker seg med en fin aktivitet på flere plattformer, og med 5 ganger flere følgere på LinkedIn enn andre.

.

Potensiale for følgere på sosiale medier

Potensiale for oppmerksomhet (følgere) på sosiale medier er vanskelig å vurdere. Det er mange faktorer som spiller inn. Vi tror allikevel at det er interessant å sette et tall på dette for å se hvordan pasientforeningene ligger an i forhold til andre aktører.

For CarciNor finner vi at foreningen er den største på sosiale medier sammen med Blodkreftforeningen sett i forhold til potensiale.

Pasforeninger - potensial følgere
Potensiale for følgere på sosiale medier i forhold til faktisk antall følgere.

 

Aktivitet og samarbeid på sosiale medier

Vi har sett på aktiviteten på Facebook, og i hvilken grad vi har samarbeidet eller framsnakket våre kollegaer på sosiale medier. For Facebook regner man at det bør være en daglig aktivitet eller postering for aktive foreninger. Vi har brukt dette som måltallet for vår undersøkelse.

CarciNor skiller seg klart ut som den foreningen med størst aktivitet, og den eneste av foreningene som har en daglig aktivitet. CarciNor er også den med klart mest framsnakking av våre kollegaer.
I motsatt ende av skalaen finner vi undersøkelsens kanskje største overraskelse, Brystkreftforeningen, som har 11 dager mellom hver postering.

Pasforeninger - aktivitet
Aktivitet på Facebook, antall posteringer.

 

Oppsummering

Ut i fra hva man forventet å finne kan man nok si at pasientforeningene har et ubenyttet potensiale på sosiale medier. Vi er etter i forhold til hva man kunne forventet. Aktiviteten er for de fleste foreningene svak. Den er også klart mindre enn hva man regner som en god aktivitet. Det er rimelig å anta at dette også forteller noe om hvorfor flere foreninger har et lavt antall følgere.
Det samlede antallet av følgere er 43.234. Av disse har Barnekreftforeningen vel halvparten. Dette er vesentlig lavere enn andre organisasjoner innen kreftområdet. Det vil ikke være urimelig å tro at vi samlet kan oppnå i alle fall 4 ganger dagens oppslutning, eller opp mot 200.000.

Det er et stort ubenyttet potensiale på sosiale medier som vi pasientforeninger og kreftsaken kan dra nytte av.

Du finner hele rapporten på http://www.carcinor.no

Tekst: Tore Åsbu

Artikkelen sto første gang i NETverket 1-2016
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

 

 

 

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s