Pakkeforløp for nevroendokrine svulster (NET)

Pakkeforløp for nevroendokrine svulster ble innført 1. september 2015. Målene med innføring av pakkeforløp er bl.a. å bidra til rask diagnostisering og behandling, og korte ned på ikke-medisinsk ventetid. Spesielt for NET-pasienter er dette viktig!

Bedre forutsigbarhet for NET-pasienter

Forløpskoordinatorer ved sykehusene og konkrete forløpstider vil være med på å bedre kommunikasjonen, få bedre flyt i utrednings- og behandlingsforløpet, og sikre at NET-pasienter får tilgang til nødvendig spesialkompetanse.

Illustrasjonsfoto, Shutterstock
Illustrasjonsfoto, Shutterstock

I Nasjonal kreftstrategi 2013 – 2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene.

Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. Med utgangspunktet i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstagere på ulike nivåer i helsetjenesten.

Forløpskoordinatorer

  • Sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som forbereder utredningen med timer til ulike prøver og undersøkelser.
  • Forløpskoordinator kan kontaktes om praktiske spørsmål knyttet til utredningen. Når det gjelder medisinske spørsmål besvares dette av lege.

Forløpstider i pakkeforløp

  • Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta. Dette kalles forløpstider.
  • Forløpstidene er normerende, og ikke absolutte krav. For noen pasienter vil det være medisinske grunner til at forløpet bør være lenger eller kortere enn tidene som står i det nasjonale pakkeforløpet.

Kriterier for henvisning til pakkeforløp ved NET

Pasienter vil som regel komme inn i pakkeforløpet ved at det er tatt vevsprøver under utredning av en svulst i et annet pakkeforløp hvor det viser seg at det er en nevroendokrin svulst. En annen måte er ved radiologiske funn eller laboratorieanalyser som gir sterk mistanke om nevroendokrine svulster. Symptomer forårsaket av overproduksjon av hormoner er ofte så uspesifikke at slike symptomer alene ikke vil være nok til å komme inn i pakkeforløpet.

Forløpstider ved nevroendokrine svulster

Fase 1

Det anbefales at det ikke går mer enn 14 kalenderdager fra sykehuset mottar henvisningen til pasientens første oppmøte på sykehuset. Forløpskoordinator setter opp timene pasienten skal ha i utredningen.

Fase 2

Det anbefales at det ikke går mer enn 21 kalenderdager fra pasienten møter i sykehuset første gang til utredningen er ferdig. I denne perioden gjennomføres det ulike prøver og undersøkelser for å avklare om det foreligger nevroendokrin kreft.

Fase 3

Det anbefales at det ikke går mer enn 21 kalenderdager fra det er fastslått at pasienten har nevroendokrin kreft og til behandlingen starter.

Pasienter med nevroendokrine svulster vil som oftest starte behandlingen innen 56 kalenderdager fra sykehuset mottar henvisningen.

Kilde: Helsedirektoratet

 
Tekst: Kjerstin E. Skrede Mordal, Oslo Universitetssykehus, Senter for nevroendokrine svulster
Foto: Illustrasjonsfoto, Shutterstock

Artikkelen sto første gang i NETverket 4-2015
(Artikkelen er noe redigert for å passe til blogg formatet. Red. anmerkning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s