CarciNors forskningspris 2014

 

CarciNor deler årlig ut forskningsmidler til forskning innen nevroendokrin (NET) kreft.

For 2014 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning, fordelt likt på to forskningsprosjekter.

Forskningsfond 2014 blogg

– Alternativer til døgnurinsamling for måling av 5-HIAA ved oppfølging og diagnostikk av nevroendokrine svulster fra tynntarm.

Ved Kristin Viste, lege i spesialisering, ph.d, Haukeland Universitetssykehus (tv).

– Overlevelse ved nevroendokrine svulster i Norge.

Ved Raziye Boyar Cetinkaya, doktorgradskandidat ph.d, lege, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

 

CarciNor deler årlig ut midler til forskning.

CarciNor er en aktiv bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles årlig ut midler til relevante prosjekter. Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.
Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft.

CarciNors forskningspris er gjort mulig gjennom store og små bidrag til vårt forskningsfond fra foreningens medlemmer og støttespillere.

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen. CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.

 

Nærmere beskrivelse av forskningsprosjektene:

 

Alternativer til døgnurinsamling for måling av 5-HIAA ved oppfølging og diagnostikk av nevroendokrine svulster fra tynntarm.

Pasienter med nevroendokrine svulster i tynntarm har lang levetid og disse pasientene møter relativt hyppig til kontroll. Prosjektet vil vurdere forenkling av prosedyrene ved kontroller og diagnostikk, for pasienter med metastatisk nevroendokrin sykdom fra tynntarm.

En sentral del av den biokjemiske oppfølgingen er bestemmelse av hvor mye 5-HIAA som skilles ut til urinen i løpet av et døgn. Samling av døgnurin er krevende, og noen laboratorier har derfor innført kreatinin-korrigert 5-HIAA i morgenurin som et alternativ. Dette er basert på to studier, og ingen av disse studiene benytter massespektrometriske metoder som er gullstandard blant laboratorieanalysene.

Hormonlaboratoriet ved Haukeland har som første laboratorium i Norge innført massespektrometrisk måling av 5-HIAA i urin. I tillegg utvikles det nå metoder for å måle 5-HIAA i blodprøver.
Før man tilbyr 5-HIAA fra blodprøver eller kreatinin-korrigert urin-5-HIAA som en rutineanalyse ønsker man å vurdere om disse prøvene gir tilsvarende informasjon som 5-HIAA i døgnurin.

Studien vil bli gjennomført på pasienter som følges for tynntarms-NET ved Haukeland Universitetssykehus samt friske kontroller.

Forsk 14 Viste Bilde_carcinor

 

 

 

 

 

 

Prosjektansvarlig :

Kristin Viste, lege i spesialisering, ph.d, Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus

 

Prosjektgruppe og samarbeidspartnere:
Bjørg Almås, dr.scient, FOU-leder, Hormonlab., Haukeland Universitetssykehus
Jørn V. Sagen, dr.med, avdelingssjef, Hormonlab., Haukeland Universitetssykehus
Ralf Kellmann, ph.D., spesialingeniør, Hormonlab., Haukeland Universitetssykehus
Halfdan Sørbye, professor dr.med, Kreftavd., Haukeland Universitetssykehus
Liv Sylvi Meyer, forskningssykepleier, Kreftavd., Haukeland Universitetssykehus

 

 

Overlevelse ved nevroendokrine svulster i Norge.

Gjennom prosjektet vil man kartlegge forekomsten av nevroendokrine svulster i Norge. I dag har man ingen eksakt oversikt over forekomsten da de vanlige brukte diagnosekodesystemene ikke skiller ut svulster av nevroendokrin opprinnelse fra andre svulster.

Ved å bruke Kreftregisterets databaser over kreftforekomsten i Norge er det mulig ved hjelp av det spesielle kodesystemet som baserer seg på patologenes beskrivelse av det enkelte krefttilfellet (ICD-0) å skille ut nevroendokrine svulster. Basert på dette systemet kan man foruten antall tilfeller hvert år, finne ut hvor svulstene har sitt utgangspunkt, hissighetsgrad og om de har spredt seg, og i så fall hvor mye. Man vil også få en geografisk oversikt over forekomst.

Målsettingen med prosjektet er, i samarbeid med Kreftregisteret, å kartlegge overlevelse ved nevroendokrine svulster i Norge i perioden 1993 til 2010. Man ønsker å kartlegge om overlevelsen har endret seg de siste årene med moderne aggressiv behandling. Videre vil man kunne se om overlevelsen er forskjellig fra andre land, og om det er forskjeller innad i landet. Dette vil igjen kunne brukes til å bedre innsatsen for denne pasientgruppen i de forskjellige geografiske områdene.

 

Forsk 14 Raziye Cetinkaya

 

 

 

 

 

 

Prosjektansvarlig :

Raziye Boyar Cetinkaya, doktorgradskandidat, lege, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

 

Prosjektgruppe:
Espen Thiis-Evensen, overlege dr.med, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (veileder)
Svein Hansen, dr.med, Kreftregisteret
Bjarte Aagnes, spesialrådgiver, Kreftregisteret

 

Tekst: Tore Åsbu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s