CarciNor forskningspris for 2013

CarciNor deler ut forskningsmidler til forskning innen NET-kreft.
CarciNors forskningspris for 2013 ble delt ut på CarciNors landskonferanse på Lillehammer siste helgen i mars.

For 2013 har CarciNor tildelt kr. 100.000.- til forskning,
fordelt likt på to forskningsprosjekter.

Forskpris 2013 kort

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom, og for CarciNor er det viktig å være en pådriver for å øke forskningen på denne kreftformen.

CarciNors forskningsfond har som målsetning å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft.


 

For 2013 er CarciNors forskningspris fordelt likt på to forskningsprosjekter.


Gastroenteropancreatiske nevroendokrine neoplasmer og svulster (GEP-NENs & NETs): epidemiologi, klinisk-patologiske karakteristika, behandling og overlevelse.

En populasjonsbasert kohort studie fra Sør-Vestlandet.

Forskpris 2013 Soreide
Professor dr.med. Jon Arne Søreide

Basert på gode primærdata, med muligheter for inngående identifisering av alle aktuelle pasienter med gastrointestinale nevroendokrine svulster:
Man skal evaluere den sanne forekomsten av sykdommen. Beskrive relevante og morfologiske aspekter. Beskrive og vurdere spekteret av gjennomgått utredning og behandling. Evaluere sykdomsforløp og overlevelse.
Man vil også kvalitetssikre histologisk / immunhistokjemiske undersøkelser av tilgjengelig morfologisk arkivmateriale for å kunne kategorisere pasienter og svulsttyper i henhold til den oppdaterte WHO klassifiseringen.

Prosjektansvarlig:

Jon Arne Søreide, professor dr.med, Gastrokir. avd., Stavanger Universitetssjukehus. Klinisk institutt 1, Med.-odont-fak., Universitetet i Bergen.

Medarbeidere
Oddvar M. Sandvik, PhD stipendiat, Gastrokir. avd., Stavanger Universitetssjukehus.
Kjetil Søreide, professor, Gastrokir. avd., Stavanger Universitetssjukehus.
Einar Gudlagsson, avd. for patologi, Stavanger Universitetssjukehus.


 

Symptomer, symptomlindring, vitaminstatus og livskvalitet hos pasienter med metastatisk nevroendokrin tynntarmskreft.

Forskpris 2013 Bergen
Her ved kreftsykepleier Meyer og prof. dr.med. Sørbye. Prisen ble overrakt av CarciNors Mona Fevang.

NET pasienter behandles ofte med somatostatin analoger. Man har i den kliniske hverdagen over årene sett at disse pasienter har flere plager og symptomer av behandlingen enn det som var forventet. Det er særlig gastrointestinale bivirkninger til medikamentell behandling som diare og flatulens(tarmluft) som er plagsomme, og kan bli sosialt invalidiserende. Det er lite data på disse symptomer og hvordan disse medikamentelt utløste bivirkninger kan bedres.

Man ønsker å kartlegge hvilke hovedplager sykdommen og behandlingen medfører med tanke på å kunne bedre livskvaliteten til denne pasientgruppen. Videre vil man registrere hvordan deres symptomplager ble behandlet og hva de mener som hjalp.

Prosjektansvarlige :

Halfdan Sørbye, professor dr med, Kreftavd, Haukeland Universitetssykehus,
Liv Sylvi Meyer, kreftsykepleier, Kreftavd, Haukeland Universitetssykehus,
Espen-Thiis Evensen, overlege dr med, Oslo Universitetssykehus- Rikshospitalet,
Kjerstin Skrede Mordal, kreftsykepleier, Oslo Universitetssykehus- Rikshospitalet,
Trude Haugland, kreftsykepleier/ PhD, Oslo Universitetssykehus- Rikshospitalet,
Astrid K. Wahl, professor, Institutt for helse og samfunn, Oslo Universitetssykehus.


Forskning og informasjon er en viktig del
av CarciNors arbeide.

CarciNor arbeider for å bidra til å informere om, og finne frem til utredning og behandling for de som blir berørt av NET-kreft

Forskningsfond_tildelt_2013_mai_14

CarciNors forskningsfond for NET-kreft

I retningslinjene for CarciNors forskningsfond konkretiserer foreningen hvordan CarciNor skal formidle og bruke midler som er samlet inn for forskning.
I tillegg til vårt informasjonsarbeid, er CarciNor også en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. CarciNor søker etter konkrete prosjekter inne NET-kreft og deler årlig ut midler til relevante prosjekter.

Søk om forskningsmidler fra CarciNor

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond.

Les mer her ………….

 Tekst: Tore Åsbu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s